top of page

Bible Readings for Sunday August 6th, 2023

ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ԿԻՐԱԿԻՆ

(Բարեկենդան Ս. Աստուածածնի Պահոց)

FOURTH SUNDAY OF TRANSFIGURATION

(Eve of the Feast of the Assumption)

Եսայի 7:1-9; Ա. Կորնթացիներուն 13:11-14:5; Մարկոս 2:1-12

Isaiah 7.1-9, 1 Corinthians 13.11-14.5, Mark 2.1-12


Եսայի 7:1-9


Հրէաստանի Աքազ թագաւորին օրով, որ Յովաթամի որդին էր եւ Ոզիայի թոռը, Ասորիքի Ռասին թագաւորը եւ Իսրայէլի Փակէէ թագաւորը, որ Ռոմելի որդին էր, Երուսաղէմի դէմ պատերազմելու պատրաստուեցաւ. բայց չկրցաւ յարձակման անցնիլ: Երբ Աքազ եւ ամբողջ Հրէաստան լուր առին թէ Ասորիքը Եփրեմի հետ դաշնակցած է, թագաւոր եւ ժողովուրդ իրենց սարսափէն սկսան դողալ, այնպէս ինչպէս անտառին ծառերը կը դողան հովին դիմաց:

Այն ատեն Տէրը Եսայիին ըսաւ. «Ե՛լ, հետդ առ քու տղադ որ ՇէարԵաշուբ* կը կոչուի, եւ գնա Աքազի քով: Իրեն պիտի հանդիպիս թափիչին արտը տանող ճամբուն վրայ, ջրանցքի վերին աւազանին քով: Այսպէս ըսէ իրեն.- Զգո՛յշ եւ հանդարտ եղիր, տակնուվրայ մի՛ ըլլար ու մի՛ վախնար Ասորիքի եւ Իսրայէլի թագաւորներէն որոնք ծխացող երկու խանձող փայտերու պէս երբ գան իրենց զայրոյթը քու վրադ թափելու՝ ես քեզ հարուածէն պիտի փրկեմ:

Ասորիքի եւ Իսրայէլի թագաւորները քեզի համար չար ծրագիր մը յղացան եւ ըսին. Ելլենք Հրէաստան երթանք, մեր կողմը սիրաշահինք հրէաստանցիները կամ բռնադատենք զանոնք եւ անոնց վրայ թագաւոր կարգենք Տաբելի որդին»:

Բայց այսպէս կþըսէ Երկնաւոր Զօրքերու Տէրը.- «Այս ծրագիրը պիտի չիրականանայ բնաւ: Որովհետեւ ինչպէս Ասորիքի մայրաքաղաքը Դամասկոսն է եւ Դամասկոսը կառավարողը Ռասինի տունը, այնպէս ալ Իսրայէլի մայրաքաղաքը Սամարիան է եւ Սամարիան կառավարողը՝ Ռոմելի որդիին տունը. բայց ահա վաթսունհինգ տարիէն Իսրայէլ պիտի կորսնցնէ իր թագաւորութիւնը: Դուք ալ, նմանապէս, եթէ Տիրոջ չվստահիք՝ դուք ալ պիտի չկարենաք գոյատեւել»:


Isaiah 7.1-9


In the days of Ahaz son of Jotham son of Uzziah, king of Judah, King Rezin of Aram, and King Pekah son of Remaliah of Israel went up to attack Jerusalem but could not mount an attack against it. When the house of David heard that Aram had allied itself with Ephraim, the heart of Ahaz and the heart of his people shook as the trees of the forest shake before the wind.


Then the Lord said to Isaiah, Go out to meet Ahaz, you and your son Shear-jashub, at the end of the conduit of the upper pool on the highway to the Fuller’s Field, and say to him, Take heed, be quiet, do not fear, and do not let your heart be faint because of these two smoldering stumps of firebrands, because of the fierce anger of Rezin and Aram and the son of Remaliah. Because Aram—with Ephraim and the son of Remaliah—has plotted evil against you, saying, let us go up against Judah and cut off Jerusalem and conquer it for ourselves and make the son of Tabeel king in it; therefore thus says the Lord God: It shall not stand, and it shall not come to pass. For the head of Aram is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. (Within sixty-five years Ephraim will be shattered, no longer a people.) The head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is the son of Remaliah. If you do not stand firm in faith, you shall not stand at all.


Ա. Կորնթացիներուն 13:11-14:5


Երբ երեխայ էի՝ երեխայի պէս կը խօսէի, երեխայի պէս կը խորհէի եւ երեխայի պէս կը տրամաբանէի. իսկ երբ տղամարդ դարձայ, բոլոր երեխայական բաները մէկ կողմ դրի: Նոյնպէս ալ, մենք այժմ զԱստուած կը տեսնենք աղօտ կերպով, կարծես հայելիի մը մէջէն. բայց երբ ամէն բանի կատարումը գայ՝ զայն պիտի տեսնենք դէմ առ դէմ: Այժմ միայն մասնակիօրէն կը ճանչնամ զԱստուած, բայց այն ատեն պիտի ճանչնամ ամբողջապէս, ճիշդ ինչպէս ի՛նք զիս կը ճանչնայ:

Ներկայիս, ուրեմն, միակ կարեւոր բաներն են՝ հաւատքը, յոյսը եւ սէրը. իսկ այս երեքէն մեծագոյնը՝ սէրն է:


Ուրեմն՝ սիրոյ հետամուտ եղէք: Միաժամանակ հոգեւոր պարգեւներուն փափաքող եղէք, մանաւանդ մարգարէութեան: Որովհետեւ, օրինակ, անծանօթ լեզուներով խօսողը մարդոց չէ որ կը խօսի, այլ՝ Աստուծոյ. որովհետեւ ո՛չ ոք զինք կը հասկնայ, թէպէտեւ անիկա Հոգիին զօրութեամբ խորհուրդներ կը պատմէ: Մինչդեռ մարգարէութիւն ընողը մարդոց կը խօսի՝ անոնց հաւատքը ամրապնդելու, զանոնք մխիթարելու եւ քաջալերելու համար: Լեզուներ խօսողը միայն ի՛նք կ’օգտուի, մինչդեռ Աստուծոյ պատգամները հռչակողը՝ ամբողջ եկեղեցիին շինութիւն կը բերէ: Ես պիտի ուզէի որ բոլորդ ալ լեզուներ խօսիք, բայց կը նախըտրեմ որ մարգարէութիւն ընէք. որովհետեւ մարգարէութիւն ընողը աւելի՛ օգտակար կ’ըլլայ, քան լեզուներով խօսողը, բացի այն պարագայէն՝ երբ թարգմանող մը գտնուի, եւ ամբողջ եկեղեցին օգտուի:


1 Corinthians 13.11-14.5


When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child; when I became an adult, I put an end to childish ways. For now, we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part; then I will know fully, even as I have been fully known. And now faith, hope, and love abide these three; and the greatest of these is love.


Pursue love and strive for the spiritual gifts, and especially that you may prophesy. For those who speak in a tongue do not speak to other people but to God; for nobody understands them since they are speaking mysteries in the Spirit. On the other hand, those who prophesy speak to other people for their upbuilding and encouragement and consolation. Those who speak in a tongue build up themselves, but those who prophesy build up the church. Now I would like all of you to speak in tongues, but even more to prophesy. One who prophesies is greater than one who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be built up.


Մարկոս 2:1-12

Քանի մը օրեր ետք, Յիսուս վերադարձաւ Կափառնաում: Անմիջապէս որ լուր տարածուեցաւ թէ տան մէջ կը գտնուի, շատեր հաւաքուեցան հոն, այնքան՝ որ դռան առջեւ իսկ տեղ չէր մնացած: Եւ Յիսուս Աստուծոյ խօսքը կը քարոզէր անոնց:


Այդ միջոցին Յիսուսի բերին անդամալոյծ մը, որ չորս հոգիներ շալկած էին: Երբ բազմութեան պատճառով չկրցան զայն Յիսուսի մօտ բերել, քակեցին տունին տանիքը եւ առաստաղը բանալով՝ անդամալոյծը մահիճով վար իջեցուցին: Յիսուս անոնց հաւատքը տեսնելով, ըսաւ անդամալոյծին.

– Որդեա՜կ, մեղքերդ ներուա՛ծ ըլլան քեզի:

Օրէնքի ուսուցիչներէն ոմանք, որոնք հոն նստած էին, սկսան մտովի քննադատել զայն. «Ինչպէ՞ս կը համարձակի ասանկ բան ըսել. ըրածը հայհոյութիւն է: Աստուծմէ զատ ո՞վ կրնայ մեղքերը ներել»:

Յիսուս վայրկեանին գիտցաւ անոնց մտածումը եւ ըսաւ.

– Ինչո՞ւ այդպէս կը մտածէք: Ո՞ր մէկը դիւրին է. անդամալոյծին՝ «Մեղքերդ ներուած են քեզի» ըսե՞լը, թէ՝ «Ել՛, մահիճդ առ եւ տո՛ւնդ գնա» ըսելը: Բայց պէտք է գիտնաք, թէ Մարդու Որդին երկրի վրայ իշխանութիւն ունի մեղքերը ներելու:

Ու դառնալով անդամալոյծին, ըսաւ.

– Քեզի կ’ըսեմ, ե՛լ, ա՛ռ մահիճդ եւ տունդ գնա:

Անդամալոյծը անմիջապէս բոլորին դիմաց ոտքի ելաւ, վերցուց իր մահիճը եւ դուրս ելաւ: Բոլորն ալ զարմացան. անոնք կը փառաւորէին զԱստուած ու կ’ըսէին.

– Այսպիսի բան բնաւ տեսած չէինք:


Mark 2.1-12


When he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home. So many gathered around that there was no longer room for them, not even in front of the door; and he was speaking the word to them. Then some people came, bringing to him a paralyzed man, carried by four of them. And when they could not bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him; and after having dug through it, they let down the mat on which the paralytic lay. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Son, your sins are forgiven.” Now some of the scribes were sitting there, questioning in their hearts, “Why does this fellow speak in this way? It is blasphemy! Who can forgive sins but God alone?” At once Jesus perceived in his spirit that they were discussing these questions among themselves; and he said to them, “Why do you raise such questions in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Stand up and take your mat and walk’? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to the paralytic— “I say to you, stand up, take your mat, and go to your home.” And he stood up, and immediately took the mat and went out before all of them; so that they were all amazed and glorified God, saying, “We have never seen anything like this!”


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page