top of page

Bible Readings for Sunday October 1, 2023

ՏՕՆ ՎԱՐԱԳԱՅ Ս․ ԽԱՉԻ

Գ․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

FEAST OF THE HOLY CROSS OF VARAK

THIRD SUNDAY OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

Առակներ 3:18-26; Եսայի 65:22-25; Գաղատացիներուն 6:14-18; Մատթէոս 24:30-36

Proverbs 3.18-26, Isaiah 65.22-25, Galatians 6.14-18, Matthew 24.30-36


Առակներ 3:18-26

Անիկա իրեն յարողներուն կենաց ծառ է ու զինք բռնողները երջանիկ կþըլլան։ Տէրը իմաստութիւնով հիմնեց երկիրը եւ հանճարով հաստատեց երկինքը։ Անոր գիտութիւնովը անդունդները կը պատռին ու ամպերը ցօղ կը կաթեցնեն։


Որդեա՛կ իմ, ասոնք քու աչքերունդ առջեւէն թող չերթան, իմաստութիւնն ու խոհեմութիւնը քովդ պահէ եւ քո հոգիիդ՝ կեանք ու քու պարանոցիդ զարդ թող ըլլան։ Այն ատեն ճամբադ ապահովութեամբ պիտի քալես։ Եւ քու ոտքդ պիտի չսահի։ Եթէ պառկիս պիտի չվախնաս ու եթէ քնանաս՝ քունդ անոյշ պիտի ըլլայ։ Պիտի չվախնաս յանկարծահաս վախէն, ո՛չ ալ ամբարիշտներուն կորուստէն, երբ գայ, վասն զի քու յոյսդ Տէրը պիտի ըլլայ եւ քու ոտքդ պիտի պահէ, որպէսզի չի բռնուի։


Proverbs 3.18-26

She is a tree of life to those who lay hold of her;those who hold her fast are called happy. The Lord by wisdom founded the earth; by understanding he established the heavens;by his knowledge, the deeps broke open, and the clouds drop down the dew.


My child do not let these escape from your sight:keep sound wisdom and prudence, and they will be life for your soul and adornment for your neck. Then you will walk on your way securely and your foot will not stumble. If you sit down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will be sweet. Do not be afraid of sudden panic, or of the storm that strikes the wicked; for the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught.


Եսայի 65:22-25

Այսպէս կ’ըսէ Տէրը.- Կեանքի ծառին պէս անվախճան պիտի ըլլայ իմ ժողովուրդիս կեանքը. իմ ընտրեալներս երկա՜ր պիտի վայելեն իրենց ծանր աշխատանքին վաստակը: Այլեւս զուր տեղ պիտի չաշխատին ու դժբախտ զաւակներ պիտի չծնին, որովհետեւ Աստուծմէ օրհնուած սերունդ մը պիտի ըլլան, թէ՛ իրենք եւ թէ իրենց զաւակները:


Տակաւին իրենք չկանչած՝ պիտի լսեմ զիրենք. դեռ իրենց աղօթքը չաւարտած՝ պիտի հարցնեմ. «Ի՞նչ կ’ուզէք»: Այն ատեն գայլն ու գառը միասին պիտի ճարակին. առիւծը եզան պէս յարդ պիտի ուտէ եւ օձը հողով պիտի սնանի. ոեւէ մէկուն պիտի չդպչին եւ պիտի չվնասեն իմ սուրբ լերանս վրայ, - կ’ըսէ Տէրը:


Isaiah 65.22-25


They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat; for like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the work of their hands. They shall not labor in vain,or bear children for calamity; for they shall be offspring blessed by the Lord— and their descendants as well. Before they call, I will answer, while they are yet speaking, I will hear.The wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox; but the serpent—its food shall be dust! They shall not hurt or destroyon all my holy mountain,says the Lord.Գաղատացիներուն 6:14-18

Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ: Այդ խաչին միջոցաւ աշխարհը մեռած է այլեւս ինծի համար, ինչպէս ես մեռած եմ աշխարհին համար: Կարեւորը մարդուս թլփատուած կամ անթլփատ ըլլալը չէ, այլ` նոր արարած ըլլալը: Թող Աստուծոյ խաղաղութիւնն ու ողորմութիւնը ըլլան բոլոր անոնց հետ, որոնք այս սկզբունքին համաձայն կ’ապրին. բոլոր անոնց՝ որոնք իր ընտրեալ ժողովուրդը կը կազմեն:

Այսուհետեւ, խնդրեմ, ոեւէ մէկը աշխարհիկ հոգերով թող զիս չնեղէ, որովհետեւ ես Յիսուսի կը պատկանիմ, ինչպէս մարմնիս վրայ վէրքերուն սպիները կը վկայեն:

Եղբայրնե՛ր, մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը ձեր բոլորին հետ ըլլայ: Ամէն:


Galatians 6.14-18

May I never boast of anything except the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision nor uncircumcision is anything, but a new creation is everything! As for those who will follow this rule—peace be upon them, and mercy, and upon the Israel of God.

From now on, let no one make trouble for me; for I carry the marks of Jesus branded on my body. May the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.


Մատթէոս 24:30-36

Ապա Մարդու Որդիին նշանը պիտի երեւի երկինքի մէջ, եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պիտի ողբան, երբ տեսնեն Մարդու Որ-դին, որ կու գայ ամպերուն վրայ բազմած՝ զօրութեամբ եւ մեծ փառքով: Երբ մեծաձայն փողը հնչէ, ան իր հրեշտակները պիտի ղրկէ, որպէսզի հաւաքեն իր ընտրեալները աշխարհի չորս կողմերէն, երկինքի մէկ ծայրէն մինչեւ միւսը:

Թզենին ձեզի թող օրինակ ըլլայ: Երբ տեսնէք որ անոր ճիւղերը կը կակուղնան եւ տերեւ կ’արձակեն, գիտէք թէ ամառը մօտ է: Նոյնպէս ալ, երբ բոլոր ըսածներս կատարուին, գիտցէք թէ Մարդու Որդիին գալուստը մօտ է եւ արդէն հասնելու վրայ է: Վստահ եղէք, որ այս սերունդը չանցած՝ ասոնք բոլորը պիտի պատահին: Նոյնիսկ եթէ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խօսքերս պիտի չանհետանան:

Սակայն ո՛չ ոք գիտէ թէ ե՛րբ պիտի գայ այդ օրը կամ ժամը. ո՛չ երկինքի հրեշտակները, ո՛չ ալ Որդին, բայց միայն՝ Հայրը:


Matthew 24.30-36

Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see “the Son of Man coming on the clouds of heaven” with power and great glory. And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

“From the fig tree learn its lesson: as soon as its branch becomes tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. So also, when you see all these things, you know that he is near, at the very gates. Truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.

“But about that day and hour, no one knows, neither the angels of heaven, nor the Son, but only the Father.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

תגובות


bottom of page