top of page

Bible Readings for September 24, 2023

Բ․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

(Բարեկենդան Վարագայ Ս․ Խաչի Պահքի)

SECOND SUNDAY OF THE EXALTATION

(Eve of the Feast of the Holy Cross of Varak)

Եսայի 14:3-17; 2 Կորնթացիներուն 10:18-11:10; Մարկոս 10:1-12

Isaiah 14.3-17, 2 Corinthians 10.18-11.10, Mark 10.1-12


Եսայի 14:3-17

Այն օրը Տէրը վերջ պիտի դնէ քու ցաւերուդ, նեղութիւններուդ եւ գերութեան անտանելի ծառայութեանդ, եւ պիտի հանգստացնէ քեզ: Այն օրը հետեւեալ ողբանման առակը պիտի կարդաս Բաբելոնի թագաւորին վրայ, ըսելով.- «Ի՜նչպէս կորսուեցաւ բռնաւորը, ի՜նչպէս կորսուեցաւ աշխարհը ցնցողը: Ահաւասիկ Տէրը խորտակեց մեղաւորներուն լուծը, լուծը իշխաններուն, եւ անխնայ եղաւ անոր հանդէպ՝ որ կատաղի մոլեգնութեամբ եւ անտանելի տանջանքներով ազգերը կը կոտորէր: Ամբողջ աշխարհ խաղաղեցաւ եւ հանգստացաւ. մարդիկ ուրախութեամբ կ’աղաղակեն: Լիբանանի եղեւիններն ու մայրիներն ալ կը ցնծան եւ կ’ըսեն. «Այն օրէն որ դուն կորսուեցար՝ ոեւէ փայտահատ չեկաւ մեզ կտրելու»:


Դժոխքն իսկ տակնուվրայ եղաւ երբ դուն հոն իջար. միանգամայն ելան կանգնեցան աշխարհակալ բոլոր հսկաները, որոնք ազգերու թագաւորները իրենց աթոռներէն վար ձգած էին:


Բոլորը միասին ըսին քեզի. «Դո՜ւն ալ մեզի պէս բռնուեցար եւ մեր վիճակին ինկար: Քո՜ւ ալ փառքդ գերեզման իջաւ եւ ուրախութիւնդ թաղուեցաւ: Այսուհետեւ ցեցերը քեզի ներքնակ պիտի ըլլան, իսկ որդերը՝ վերմակ»:


Ի՞նչպէս ինկար երկինքէն, ո՛վ Արուսեակ, որ առաւօտուն կը ծագէիր. ի՜նչպէս գետնին հաւասարեցար, դուն՝ որ բոլոր ազգերը ոտքի տակ առած էիր: Մտքէդ կ’ըսէիր. «Երկինք պիտի ելլեմ, բոլոր աստղերէն վեր պիտի հաստատեմ աթոռս, պիտի նստիմ հիւսիսի այն բարձր լերան վրայ որ աստուածներու ժողովատեղն է. ամպերէն աւելի վեր պիտի բարձրանամ եւ Բարձրեալին պիտի նմանիմ»: Բայց ահա դժոխք իջար, երկրի ընդերքը: Քեզ տեսնողները պիտի զարմանան եւ ըսեն. «Սա՞ է այն մարդը որ աշխարհը կը դողացնէր եւ թագաւորները կը տապալէր. ան՝ որ ամբողջ աշխարհը աւերակի կը վերածէր, քաղաքները կը քանդէր եւ իր գերիները բնաւ իրենց տուները չէր դարձըներ»:


Isaiah 14.3-17

When the Lord has given, you rest from your pain and turmoil and the hard service with which you were made to serve, you will take up this taunt against the king of Babylon: How the oppressor has ceased!

How his insolence has ceased! The Lord has broken the staff of the wicked, the scepter of rulers, that struck down the peoples in wrath with unceasing blows, that ruled the nations in anger with unrelenting persecution. The whole earth is at rest and quiet; they break forth into singing.


The cypresses exult over you, the cedars of Lebanon, saying, ‘Since you were laid low,no one comes to cut us down.’ Sheol beneath is stirred up to meet you when you come;it rouses the shades to greet you, all who were leaders of the earth; it raises from their thrones all who were kings of the nations. All of them will speak and say to you:‘You too have become as weak as we are! You have become like us!’ Your pomp is brought down to Sheol, and the sound of your harps;maggots are the bed beneath you, and worms are your covering.


How you are fallen from heaven,O Day Star, son of Dawn! How you are cut down to the ground, you who laid the nations low!You said in your heart, ‘I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit on the mount of assembly on the heights of Zaphon; I will ascend to the tops of the clouds, I will make myself like the Most High.’ But you are brought down to Sheol,to the depths of the Pit. Those who see you will stare at you, and ponder over you: ‘Is this the man who made the earth tremble, who shook kingdoms, who made the world like a desert and overthrew its cities, who would not let his prisoners go home?’


2 Կորնթացիներուն 10:18-11:10

Իսկապէս ընտրուածը ան չէ՛ որ ինքզինք կը գովէ, այլ ան՝ որ Տիրոջ կողմէ կը գովուի:


Սակայն կը յուսամ քիչ մը ներողամիտ կ’ըլլաք, եթէ անմտօրէն ես ալ պարծենամ, ըրածներս յիշեցնելով ձեզի: Իսկ դուք համբերութեամբ լսեցէք:


Ես ձեզի հանդէպ Աստուծոյ նախանձախնդրութեամբ լեցուած՝ կ’ուզեմ որ միայն Քրիստոսը սիրէք, ինչպէս մաքուր կոյս մը որ իր սէրը կը վերապահէ անոր՝ որ իր ամուսինը պիտի ըլլայ: Բայց կը վախնամ որ ձեր միտքը ապականի եւ հեռանաք Քրիստոսի հանդէպ ամբողջական եւ մաքուր նուիրումէն, ճիշդ ինչպէս Եւան խաբուեցաւ օձին խորամանկ սուտերէն: Կը վախնամ որ նոյնքան դիւրութեամբ ընդունիք ո՛եւէ մէկը՝ որ մեր քարոզածէն տարբեր փրկիչ մը, ձեր ստացած Հոգիէն տարբեր հոգի մը, կամ ձեր ընդունած Աւետարանէն տարբեր աւետարան մը կը քարոզէ ձեզի:


Չեմ գիտեր թէ ես ձեր այդ նշանաւոր «առաքեալ»ներէն բանով մը ետ կը մնա՞մ: Թէպէտ ճարտար խօսող մը չեմ, բայց խօսածս գիտեմ: Եւ կարծեմ ատիկա ապացուցանեցի ձեզի ամէն ինչով: Արդեօք մե՞ղք գործեցի, որ Աստուծոյ Աւետարանը ձրիօրէն քարոզեցի ձեզի եւ ինքզինքս խոնարհեցուցի՝ ձեզ բարձրացնելու համար: Ձեւով մը միւս եկեղեցիները կողոպտած եղայ, ապրուստս անոնցմէ առնելով, որպէսզի ձեզի ծառայեմ ձրիօրէն: Ձեր քով եղած ատենս նոյնիսկ երբ կարիքի մէջ եղայ, ձեզմէ ոեւէ մէկուն բեռ չեղայ. Մակեդոնիայէն եկած եղբայրները հոգացին պէտքերս: Եւ ինչպէս անցեալին զգուշացայ, ասկէ ետք եւս ամէն կերպով պիտի զգուշանամ ձեզի բեռ ըլլալէ: Բայց Քրիստոսի ճշմարտութեամբը, որ իմ ներսիդիս է, կ’ըսեմ՝ թէ այս բաներով պիտի պարծենամ ամբողջ Աքայիայի մէջ, բոլորին պատմելով:


2 Corinthians 10.18-11.10

For it is not those who commend themselves that are approved, but those whom the Lord commends.


I wish you would bear with me in a little foolishness. Do bear with me! I feel a divine jealousy for you, for I promised you in marriage to one husband, to present you as a chaste virgin to Christ. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by its cunning, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes and proclaims another Jesus than the one, we proclaimed, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you submit to it readily enough. I think that I am not in the least inferior to these super-apostles. I may be untrained in speech, but not in knowledge; certainly, in every way and in all things we have made this evident to you.


Did I commit a sin by humbling myself so that you might be exalted because I proclaimed God’s good news to you free of charge? I robbed other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, for my needs were supplied by the friends who came from Macedonia. So, I refrained and will continue to refrain from burdening you in any way. As the truth of Christ is in me, this boast of mine will not be silenced in the regions of Achaia.


Մարկոս 10:1-12

Յիսուս հոնկէ ելլելով, եկաւ Հրէաստանի սահմանները, Յորդանան գետին դիմացի կողմը, եւ դարձեալ ժողովուրդը խռնուեցաւ իր շուրջ, եւ ինք իր սովորութեան համաձայն նորէն անոնց կ’ուսուցանէր: Փարիսեցիները Յիսուսը փորձելու մտադրութեամբ մօտեցան անոր եւ հարցուցին.

Մեր Օրէնքին համաձայն մէկը իրաւունք ունի՞ իր կինը արձակելու: Յիսուս անոնց պատասխանեց.

Մովսէս ի՞նչ օրէնք սահմանեց ձեզի: Անոնք պատասխանեցին.

Մովսէս մեզի արտօնութիւն տուաւ բաժանման թուղթ տալու կնոջ եւ արձակելու զայն: Յիսուս ըսաւ անոնց.

Մովսէս ձեր խստասրտութեան պատճառով այդ օրէնքը սահմանեց: Սակայն սկիզբէն, արարածներու ստեղծագործութեան ժամանակ, Աստուած «արու եւ էգ ստեղծեց մարդիկը» եւ ըսաւ անոնց. «Այս պատճառով այրը պիտի ձգէ իր հայրն ու մայրը եւ իր կնոջ միանայ, եւ երկուքը մէկ մարմին պիտի ըլլան»: Հետեւաբար այլեւս երկու չեն, այլ՝ մէկ մարմին: Արդ, ոեւէ մէկը թող չբաժնէ անոնք՝ որ Աստուած միացուց:

Տան մէջ աշակերտները դարձեալ նոյն նիւթին շուրջ հարցուցին Յիսուսի: Անիկա պատասխանեց.

Ով որ իր կինը արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ՝ շնութիւն ըրած կ’ըլլայ առաջինին դէմ: Կինն ալ, եթէ իր ամուսինէն արձակուելէն ետք ուրիշի մը հետ ամուսնանայ՝ կը շնայ:


Mark 10.1-12

He left that place and went to the region of Judea and beyond the Jordan. And crowds again gathered around him; and, as was his custom, he again taught them.


Some Pharisees came, and to test him they asked, ‘Is it lawful for a man to divorce his wife?’ He answered them, ‘What did Moses command you?’ They said, ‘Moses allowed a man to write a certificate of dismissal and to divorce her.’ But Jesus said to them, ‘Because of your hardness of heart he wrote this commandment for you. But from the beginning of creation, “God made them male and female.” “For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.” So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate.’

Then in the house, the disciples asked him again about this matter. He said to them, ‘Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her; and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.’

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page