top of page

Bible Posts For Sunday October 22, 2023

Զ․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

SIXTH SUNDAY OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

Եսայի 20:2-21:6; Գաղատացիներուն 4:3-18; Ղուկաս 4:14-23

Isaiah 20:2-21:6; Galatians 4:3-18; Luke 4:14-23


Եսայի 20:2-21:6

Տէրը հետեւեալ պատուէրը տուաւ Ամոսի որդի Եսայիին. «Գնա՛ հագուստդ վրայէդ հանէ եւ հողաթափդ ալ՝ ոտքերէդ»: Եսայի մարգարէ ըսուածը կատարեց եւ սկսաւ մերկ ու բոպիկ պտըտիլ: Տէրը այսպէս ըսաւ. «Ահա երեք տարի է որ իմ ծառաս՝ Եսայի մերկ ու բոպիկ կը պտըտի: Անիկա նշան եւ օրինակ պիտի ըլլայ եգիպտացիներուն եւ եթովպացիներուն համար: Թող հասկնան թէ ճիշդ այդպէս Ասորեստանի թագաւորը գերի պիտի տանի եգիպտացիներն ու եթովպացիները, ծեր թէ երիտասարդ, բոլորն ալ մերկ ու բոպիկ, իրենց ամօթոյքն ալ բաց, որպէսզի խայտառակուի Եգիպտոսը: Պարտութեան մատնուած եգիպտացիները ամօթ պիտի զգան եթովպացիներուն համար, որոնց վրայ դրած էին իրենց յոյսը. որովհետեւ եթովպացիներն էին Եգիպտոսի վրայ իշխողը: Այն օրը փղշտացիները պիտի ըսեն. «Մենք ասոնց օգնութեան ապաւինած էինք, մինչդեռ ասոնք նոյնիսկ իրենք զիրենք չկրցան ազատել Ասորեստանի թագաւորէն. մե՞նք ինչպէս պիտի ազատինք»:


Բաբելոնի վերաբերող պատգամը.- Անապատէն անցնող մրրիկին պէս փոթորիկ մը կու գայ ահա անապատ երկրէն: Ահաւոր է տեսիլքը, եւ ինծի յայտնուածը՝ սարսափելի: Ահա աւերողը կ’աւերէ, անիրաւողը կ’անիրաւէ: Տեսիլքիս մէջ Ելամացիները վրաս յարձակեցան, Պարսիկ պատգամաւորները իմ վրաս եկան: Փոխանակ գիշերը հանգիստով անցընելու, սիրտս դողով լեցուեցաւ, երկունքը զիս բռնեց ծննդական կնոջ մը պէս: Կծկուեցայ որ չլսեմ, ջանացի չտեսնել. միտքս մոլորեցաւ, շփոթութեան մէջ ընկղմեցայ եւ վախը զիս պատեց:

Տեսայ խնճոյքի սեղան մը դրուած. Կ’ուտէին ու կը խմէին, մինչ անդին դէտեր պահակ կեցած էին: Եւ ահա լսուեցաւ. «Ելէ՛ք, իշխաննե՛ր, ձեր վահանները առէք»: Եւ Տէրը ինծի ըսաւ. «Գնա դո՛ւն ալ անձամբ դէտ կեցիր, եւ ինչ որ տեսնես՝ պատմէ»:


Isaiah 20.2-21.6

At the same time, the Lord spoke by Isaiah, the son of Amoz, saying, “Go, and remove the sackcloth from your body, and take your sandals off your feet.” And he did so, walking naked and barefoot. Then the Lord said, “Just as My servant Isaiah has walked naked and barefoot three years for a sign and a wonder against Egypt and Ethiopia, so shall the king of Assyria lead away the Egyptians as prisoners and the Ethiopians as captives, young and old, naked and barefoot, with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt. Then they shall be afraid and ashamed of Ethiopia, their expectation, and Egypt their glory. And the inhabitant of this territory will say in that day, ‘Surely such is our expectation, wherever we flee for help to be delivered from the king of Assyria; and how shall we escape?’” The burden against the Wilderness of the Sea.

As whirlwinds in the South pass through, so it comes from the desert, from a terrible land. A distressing vision is declared to me: The treacherous dealer deals treacherously, And the plunderer plunders. Go up, O Elam! Besiege, O Media! All its sighing I have made to cease. Therefore, my loins are filled with pain; Pangs have taken hold of me, like the pangs of a woman in labor. I was distressed when I heard it; I was dismayed when I saw it. My heart wavered, fearfulness frightened me; The night for which I longed, He turned into fear for me. Prepare the table, set a watchman in the tower, Eat and drink. Arise, you princes, Anoint the shield! For thus has the Lord said to me: “Go, set a watchman; let him declare what he sees.”


Գաղատացիներուն 4:3-18

Նոյնն է մեր ալ պարագան: Որքան ատեն որ հոգեւորապէս անչափահաս էինք՝ բնութեան ոյժերուն կ’ենթարկուէինք ու կը ծառայէինք: Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով, Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին, որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ, որպէսզի մեզ Օրէնքին գերութենէն փրկէ եւ Աստուծոյ որդիներ դարձնէ: Արդ, որովհետեւ իր որդիներն ենք՝ Աստուած մեր սիրտերուն մէջ ղրկեց իր Որդիին Հոգին, որով զԱստուած «Աբբա», այսինքն «Հայր» կը կոչենք: Ուստի այլեւս ծառայ չէք, այլ՝ որդի. եւ քանի որդի էք՝ Աստուծոյ խոստումը պիտի ժառանգէք:

Ճիշդ է որ նախապէս երբ զԱստուած չէիք ճանչնար, չաստուածներու կը ծառայէիք: Բայց հիմա որ զԱստուած ճանչցաք եւ մանաւանդ Աստուած ալ ձեզ ճանչցաւ, ի՞նչպէս կրկին կը վերադառնաք բնութեան տկար ու խեղճ ոյժերու պաշտամունքին եւ վերստին կ’ուզէք անոնց ծառայել. յատուկ կա­րեւո­րութիւն կու տաք որոշ օրերու եւ ամիսներու, որոշ ժամանակներու կամ տարիներու: Կը վախնամ որ ձեզի համար տարած ամբողջ աշխատանքս զուր անցած ըլլայ:

Կը խնդրեմ, եղբայրնե՛ր, ինծի պէս եղէք, քանի ես ալ ժամանակ մը ձեզի պէս էի:

Ձեզի դէմ բնաւ գանգատ մը չունիմ: Ընդհակառակը. հարկաւ գիտէք թէ սկիզբը, երբ Աւետարանը ձեզի քարոզելու եկայ, տկար էի մարմնով. եւ հակառակ անոր որ հիւանդ վիճակովս փորձանք եղայ ձեզի, չանարգեցիք զիս, ո՛չ ալ արհամարհեցիք. այլ զիս ընդունեցիք այնպէս՝ ինչպէս Աստուծոյ հրեշտակը կամ Քրիստոս Յիսուսը պիտի ընդունէիք. եւ ուրախութեամբ ըրիք ատիկա: Հիմա ի՞նչ պատահեցաւ: Կրնամ վկայել ձեզի համար, որ եթէ կարելի ըլլար՝ ձեր աչքերը կը հանէիք եւ կու տայիք ինծի: Միթէ ճշմարիտը խօսած ըլլալուս համար թշնամի՞ եղայ ձեզի: Մի՛ կարծէք թէ ձեզի հանդէպ մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցուցաբերող այդ մարդիկը ձեր բարիքը կը խորհին: Ո՛չ: Անոնք կ’ուզեն ձեզ ինձմէ բաժնել, որպէսզի ամբողջութեամբ իրենց հետեւիք: Բայց երանի տե՛ւաբար բարիին նախանձախնդիր ըլլայիք, եւ ո՛չ միայն երբ որ ես ձեր մէջ ներկայ եմ:


Galatians 4.3-18

Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons.

And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, “Abba, Father!” Therefore, you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.

But then, indeed, when you did not know God, you served those which by nature, are not gods. But now, after you have known God, or rather are known by God, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements, to which you desire again to be in bondage? You observe days and months and seasons and years. I am afraid for you, lest I have labored for you in vain.

Brethren, I urge you to become like me, for I became like you. You have not injured me at all. You know that because of physical infirmity, I preached the gospel to you at the first. And my trial which was in my flesh you did not despise or reject, but you received me as an angel of God, even as Christ Jesus. What, then was the blessing you enjoyed? For I bear you witness that, if possible, you would have plucked out your own eyes and given them to me. Have I, therefore, become your enemy because I tell you the truth?

They zealously court you, but for no good; yes, they want to exclude you, that you may be zealous for them. But it is good to be zealous in a good thing always, and not only when I am present with you.


Ղուկաս 4:14-23

Յիսուս Գալիլեա վերադարձաւ Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ, եւ ամբողջ գաւառին մէջ իր համբաւը տարածուեցաւ: Անոնց ժողովարաններուն մէջ կ’ուսուցանէր՝ արժանանալով բոլորին հիացումին ու գովասանքին:

Եկաւ Նազարէթ քաղաքը, ուր մեծցած էր, եւ իր սովորութեան համաձայն Շաբաթ օր ժողովարան գնաց: Երբ ոտքի ելաւ կարդալու համար օրուան ընթերցուածը, իրեն տուին Եսայի մարգարէին գիրքը: Բացաւ եւ գտաւ այն տեղը ուր կ’ըսէր.- «Տիրոջ Հոգին վրաս է. որովհետեւ զիս օծեց եւ ղրկեց՝ աղքատներուն փրկութեան աւետիս տալու, սրտաբեկները մխիթարելու, գերիներուն ազատութիւն բերելու, կոյրերուն աչքերը բանալու, հարստահարուածները ազատելու եւ յայտարարելու՝ թէ ահա հասած է ժամանակը, երբ Տէրը պիտի փրկէ իր ժողովուրդը»:

Ապա գոցեց գիրքը, տուաւ պաշտօնեային եւ նստաւ: Ժողովարանին մէջ գտնուողներուն բոլորին աչքերը իրեն սեւեռած էին, երբ ըսաւ. Այս մարգարէութիւնը որ դուք լսեցիք, ահա այսօր իրականացաւ:

Ամէնքն ալ տպաւորուած էին իրմէ եւ հիանալով անոր շնորհալի խօսքերուն վրայ՝ կ’ըսէին. Այս մարդը Յովսէփի որդին չէ՞:

Յիսուս ըսաւ. Անկասկած ինծի պիտի ըսէք հետեւեալ առածը. «Բժի՛շկ, դուն քեզ բժշկէ»: Եւ ինչ որ լսեցինք որ գործեր ես Կափառնաումի մէջ, այստեղ՝ քու հայրենի գաւառիդ մէջ ալ կատարէ:


Luke 4.14-23

Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of Him went out through all the surrounding region. And He taught in their synagogues, being glorified by all.

So, He came to Nazareth, where He had been brought up. And as His custom was, He went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And He was handed the book of the prophet Isaiah. And when He had opened the book, He found the place where it was written:

“The Spirit of the Lord is upon Me Because He has anointed Me To preach the gospel to the poor; He has sent Me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, To set at liberty those who areoppressed; To proclaim the acceptable year of the Lord.”

Then He closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on Him. And He began to say to them, “Today this Scripture is fulfilled in your hearing.” So, all bore witness to Him and marveled at the gracious words which proceeded out of His mouth. And they said, “Is this not Joseph’s son?”

He said to them, “You will surely say this proverb to Me, ‘Physician, heal yourself! Whatever we have heard done in Capernaum,[c] do also here in Your country.’ ”

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page