top of page

Bible Readings for September 10, 2023

Դ․ ԿԻՐԱԿԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄԷՆ ԵՏՔ

(ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ)

FOURTH SUNDAY AFTER THE ASSUMPTION

(EVE OF THE FEAST OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS)

Եսայի 13:1-11; 2 Կորնթացիներուն 7:4-16; Մարկոս 7:31-37

Isaiah 13.1-11, 2 Corinthians 7.4-16, Mark 7.31-37


Եսայի 13:1-11


Ահաւասիկ Բաբելոնի վերաբերող Տիրոջ պատգամը որ յայտնուեցաւ Ամոսի որդի Եսայիին. - Պատերազմի դրօշ կանգնեցէք մերկ լերան վրայ, ո՜վ իսրայէլացիներ, բարձրաղաղակ ողջունեցէք եկող բանակները, մի՛ վախնաք, ձեռքով նշան ըրէք անոնց որոնք կու գան Բաբելոնի վրայ:


Ինծի համար նուիրագործուած պատերազմիկներն են անոնք, որոնք ես Բաբելոնի դէմ պիտի ղրկեմ որպէսզի զայն նուաճելով բարկութիւնս յագեցնեն եւ ինծի հետ ուրախանան:


Լսեցէ՛ք լեռներուն վրայ բազմութիւններու աղմուկը. ձայնը բազմաթիւ ազգերու, ձայնը թագաւորներու եւ հաւաքուած ժողովուրդներու: Երկնաւոր Զօրքերու Տէրը ի՛նք հրամայեց սպառազինուած այս ժողովուրդներուն, որ գան հեռու երկիրներէն, հեռաւոր հորիզոններէ. եւ իր պատերազմիկներուն հետ Տէրը ինք կու գայ ամբողջ աշխարհը աւերելու:


Ողբացէ՛ք, որովհետեւ մօտ է Տիրոջ օրը, արդէն կը հասնի Աստուծոյ հարուածը: Այդ պատճառով ալ բոլորին ձեռքերը պիտի թուլնան, մարդոց սիրտերը վախով պիտի լեցուին. իշխանները խռովքի պիտի մատնուին, ծննդական կնոջ մը պէս երկունքով պիտի բռնուին. ամէն մարդ իր ընկերը պիտի մեղադրէ եւ ամօթէն իրենց դէմքը բոցի պէս պիտի կարմրի:


Արդարեւ ահա կու գայ Տիրոջ օրը, երբ Տէրը անողոք զայրոյթով ու սաստիկ բարկութեամբ անապատի պիտի վերածէ աշխարհը եւ անկէ բնաջինջ պիտի ընէ մեղաւորները: Երկինքի աստղերը եւ Հայկին պէս բոլոր համաստեղութիւնները իրենց լոյսը պիտի չտան. արեւը իր ծագած պահուն պիտի խաւարի եւ լուսինը իր լոյսը պիտի չտայ: «Ես պիտի պատժեմ չարիքները որ կան ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ ամբարիշտները՝ իրենց մեղքերուն համար: Վերջ պիտի դնեմ անօրէններու հպարտութեան եւ պիտի խորտակեմ ամբարտաւաններու գոռոզութիւնը», կ’ըսէ Տէրը:


Isaiah 13.1-11


The burden against Babylon which Isaiah the son of Amoz saw. “Lift up a banner on the high mountain, Raise your voice to them; Wave your hand, that they may enter the gates of the nobles. I have commanded My sanctified ones; I have also called My mighty ones for My anger— Those who rejoice in My exaltation.” The noise of a multitude in the mountains, Like that of many people! A tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together!The Lord of hosts musters the army for battle. They come from a far country, From the end of heaven— The Lord and His weapons of indignation, to destroy the whole land. Wail, for the day of the Lord is at hand! It will come as destruction from the Almighty.Therefore, all hands will be limp, every man’s heart will melt, and they will be afraid. Pangs and sorrows will take hold of them; They will be in pain as a woman in childbirth; They will be amazed at one another; Their faces will be like flames. Behold, the day of the Lord comes,Cruel, with both wrath and fierce anger, to lay the land desolate; And He will destroy its sinners from it. For the stars of heaven and their constellations Will not give their light; The sun will be darkened in its going forth, And the moon will not cause its light to shine. “I will punish the world for its evil, And the wicked for their iniquity; I will halt the arrogance of the proud and will lay low the haughtiness of the terrible.


2 Կորնթացիներուն 7:4-16


Մեծ վստահութիւն ունիմ ձեր վրայ. մեծապէս հպարտ եմ ձեզմով: Մեր կրած բոլոր նեղութեանց մէջ ինքզինքս մեծապէս մխիթարուած եւ անսահմանօրէն ուրախ կը զգամ: Որովհետեւ Մակեդոնիա մեր հասնելէն ի վեր երբեք հանգիստ չունեցանք, այլ՝ ամէն կողմէ նեղութիւն: Մէկ կողմէ արտաքին թշնամիները կը նեղէին մեզ, իսկ ներքնապէս՝ մեր վախը: Բայց Աստուած, որ կը մխիթարէ սրտաբեկները, Տիտոսի գալովը մեզ մխիթարեց:


Ուրախացուցիչը միայն Տիտոսի գալը չէր: Ուրախացանք մանաւանդ, երբ լսեցինք թէ ի՛նչպէս գոհ մնացած էր ձեզմէ: Մեզի պատմեց՝ թէ անձկութեամբ կը սպասէք ինծի, թէ ո՛րքան ցաւած էք պատահածին համար եւ թէ ի՛նչպէս կապուած էք ինծի: Չէք կրնար երեւակայել որքա՜ն ուրախ եմ: Ճիշդ է որ նամակովս քիչ մը վշտացուցի ձեզ, բայց հիմա չեմ զղջար ըրածիս, թէպէտ գրելէս ետք զղջացեր էի. քանի կը տեսնեմ թէ այդ նամակս միայն կարճ ժամանակ մը վշտացուցեր է ձեզ: Ուրախ եմ հիմա, ո՛չ թէ ձեզ տրտմեցուցած ըլլալուս համար, այլ՝ որովհետեւ այդ տրտմութիւնը պատճառ եղաւ որ ձեր վարմունքը փոխէք: Եւ որովհետեւ ձեր տրտմութիւնը Աստուծոյ գործին ծառայեց, ես պէտք չունիմ այլեւս խստութեամբ գալու ձեզի: Աստուած երբեմն մեզ կը ցաւցնէ՝ ապաշխարութեան միջոցաւ փրկութեան առաջնորդելու նպատակով, որուն համար չենք զղջար բնաւ: Մինչդեռ աշխարհի ցաւը մահուան կ’առաջնորդէ: Արդ, տեսէք թէ Աստուծոյ պատճառած ցաւը ի՛նչպէս անտարբերութենէն դուրս բերաւ ձեզ եւ մղեց՝ որ դուք ձեզ արդարացնէք: Զայրացաք, տագնապեցաք, անձկութեամբ լեցուեցաք: Բայց յետոյ նախանձախնդրութեամբ վառեցաք եւ սխալը մէջտեղէն վերցուցիք, եւ ամէն կերպով ցոյց տուիք, թէ դուք յանցանք չունիք այդ խնդրին մէջ: Հիմա ըսեմ, թէ նախորդ նամակը գրելուս պատճառը միայն այդ յանցաւոր մարդը չէր, ո՛չ ալ անոր հայրը՝ որուն դէմ գործուեցաւ յանցանքը. այլ՝ որպէսզի յայտնուի այն հոգածութիւնը, որ փոխադարձաբար իրարու հանդէպ ունինք Աստուծոյ առջեւ: Ուստի մենք մեզ մխիթարուած կը զգանք:


Մեր զգացած մխիթարութեան վրայ Տիտոս աւելի՛ եւս ուրախացուց մեզ, ուրախութեամբ պատմելով՝ թէ ի՛նչպէս բոլորդ ալ գոհ ձգած էք զինք: Ձեզի համար պարծանքս յայտնած էի իրեն, եւ ամօթով չմնացի. եւ ինչպէս ձեզի խօսածներս բոլորը ճշմարիտ էին, նոյնպէս ալ Տիտոսի յայտնած պարծանքս ճշմարտուեցաւ: Գիտէ՞ք թէ որքան մեծ սիրով Տիտոս կը խօսէր ձեր մասին. կը յիշէր՝ թէ ինչպիսի՜ երկիւղած յարգանքով ընդուներ էք զինք: Արդ, ուրախ եմ որ կատարեալ վստահութիւն ունիմ ձեր վրայ:2 Corinthians 7.4-16


Great is my boldness of speech toward you, great is my boasting on your behalf. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in all our tribulations.

For indeed, when we came to Macedonia, our bodies had no rest, but we were troubled on every side. Outside were conflicts, inside were fears. Nevertheless, God, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming but also by the consolation with which he was comforted in you when he told us of your earnest desire, your mourning, your zeal for me so that I rejoiced even more.


For even if I made you sorry with my letter, I do not regret it, though I did regret it. For I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. Now I rejoice, not that you were made sorry, but that your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted; but the sorrow of the world produces death. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner: What diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication! In all things you proved yourselves to be clear in this matter. Therefore, although I wrote to you, I did not do it for the sake of him who had done the wrong, nor for the sake of him who suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear to you.


Therefore, we have been comforted in your comfort. And we rejoiced exceedingly more for the joy of Titus because his spirit has been refreshed by you all. For if in anything I have boasted to him about you, I am not ashamed. But as we spoke all things to you in truth, even so, our boasting to Titus was found true. And his affections are greater for you as he remembers the obedience of you all, how with fear and trembling you received him. Therefore, I rejoice that I have confidence in you in everything.


Մարկոս 7:31-37


Յիսուս Տիւրոսի սահմաններէն մեկնելով, Սիդոնի վրայով անցաւ Դեկապոլիսի սահմաններէն եւ եկաւ Գալիլեայի լիճին եզերքը: Եւ ահա իրեն բերին խուլ եւ համր մարդ մը, խնդրելով որ ձեռքը դնէ անոր վրայ: Յիսուս զայն ամբոխէն հեռու՝ մէկ կողմ տարաւ, մատները անոր ականջներուն մէջ դրաւ, յետոյ թքեց եւ դպաւ անոր լեզուին: Ապա երկինք նայեցաւ, հառաչեց եւ ըսաւ.

– Եփփաթա՛, որ կը նշանակէ՝ «Բացուէ՛»:

Նոյն վայրկեանին անոր ականջները բացուեցան, եւ լեզուն բացուելով՝ սկսաւ կանոնաւոր կերպով խօսիլ: Յետոյ Յիսուս պատուիրեց ժողովուրդին, որ ոեւէ մէկուն չըսեն: Սակայն ի՛նչքան ալ անիկա կը պատուիրէր որ չտարածեն, անոնք առաւել չափով կը պատմէին այս մասին: Մարդիկ ծայր աստիճան կը զարմանային եւ կ’ըսէին.

– Այս մարդը ամէն ինչ լաւ կը կատարէ. նոյնիսկ խուլերուն լսել կու տայ եւ համրերուն՝ խօսիլ:


Mark 7.31-37


Again, departing from the region of Tyre and Sidon, He came through the midst of the region of Decapolis to the Sea of Galilee. Then they brought to Him one who was deaf and had an impediment in his speech, and they begged Him to put His hand on him. And He took him aside from the multitude, and put His fingers in his ears, and He spat and touched his tongue. Then, looking up to heaven, He sighed, and said to him, “Ephphatha,” that is, “Be opened.”Immediately his ears were opened, and the impediment of his tongue was loosed, and he spoke plainly. Then He commanded them that they should tell no one; but the more He commanded them, the more widely they proclaimed it. And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all things well. He makes both the deaf to hear an

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page