top of page

Bible Readings for Sunday December 3rd, 2023

ՅԻՍՆԱԿԻ Բ. ԿԻՐԱԿԻ

SECOND SUNDAY OF ADVENT

Եսայի 36:22-37:11, 1 Թեսաղոնիկեցիներուն 4:1-11; Ղուկասու 13:1-9

Isaiah 36:22-37:11; 1 Thessalonians 4:1-11; Luke 13:1-9


Եսայի 36:22-37:11

Քեղկիայի որդի Եղիակիմը, որ արքունի հազարապետն էր, հրովարտակներու քարտուղար Սոմնասը եւ Ասափի որդի Յովաքը, որ արձանագրութիւն պահող քարտուղարն էր, իրենց վերարկուները պատռած՝ եկան Եզեկիա թագաւորին մօտ, եւ Սենեքերիմի հրամանատարին խօսքերը փոխանցեցին:

Եզեկիա երբ լսեց՝ իր հագուստները պատռեց, քուրձ հագաւ եւ ելաւ Տիրոջ տաճարը գնաց, եւ Եղիակիմ հազարապետը, քարտուղար Սոմնասն ու տաճարի քահանաներէն ծերերը, բոլորն ալ քուրձ հագած, ղրկեց Ամոսի որդի Եսայի մարգարէին քով, որպէսզի անոր ըսեն. «Եզեկիա այսպէս կ’ըսէ.- Այսօր սուգի, նախատինքի, կշտամբանքի եւ բարկութեան օր է: Ծննդական կնոջ պէս՝ երկունքը բռներ է մեզ, բայց ոյժ չունինք ծնանելու: Թող քու Տէր Աստուածդ լսէ թէ ի՛նչ կ’ըսէ Ասորեստանի թագաւորին հրամանատարը, որ իր տիրոջ կողմէ ղրկուեցաւ կենդանի Աստուածը նախատելու ա՛յն նախատական խօսքերով, որ քու Տէր Աստուածդ լսեց: Արդ, հարցուր քու Տէր Աստուծոյդ, ի՞նչ պիտի ըլլայ մնացողներուս վիճակը»:

Երբ Եզեկիա թագաւորին ծառաները Եսայիի քով եկան, Եսայի ըսաւ անոնց. «Հետեւեալը ըսէք ձեր տիրոջ.- Այսպէս կ’ըսէ Տէրը. Մի՛ վախնար այն խօսքերէն որ լսեցիր եւ անոնցմով Ասորեստանի թագաւորին պատգամաւորները զիս նախատեցին: Ահաւասիկ ես անոր հոգին պիտի խռովեմ այնպիսի լուրով մը, որ ստանալուն պէս իր երկիրը պիտի վերադառնայ եւ հոն սուրով պիտի սպաննուի»:

Ասորեստանի թագաւորին հրամանատարը վերադարձաւ իր տիրոջ մօտ, որ Լաքիշէն ելած եւ Լիբնա քաղաքը պաշարած էր: Այնտեղ Սենեքերիմ լսելով որ Եթովպիոյ Թարակա թագաւորը իր վրայ յարձակած է, անոր դէմ դարձաւ: Նոյն ատեն պատգամաւորներ ղրկեց Եզեկիային, ըսելով. «Այսպէս ըսէք Հրէաստանի թագաւոր Եզեկիային.- Այն Աստուածը որուն ապաւիներ ես՝ թող քեզ չխաբէ, ըսելով թէ Երուսաղէմը Ասորեստանի թագաւորին ձեռքը պիտի չմատնուի: Միթէ չլսեցի՞ր թէ ի՛նչպէս Ասորեստանի թագաւորները ամբողջ աշխարհը կործանեցին: Կը կարծես որ դուն պիտի ազատի՞ս»:


Isaiah 36:22-37:11

Then Eliakim the son of Hilkiah, who was over the household, Shebna, the scribe, and Joah the son of Asaph, the recorder, came to Hezekiah with their clothes torn and told him the words of the Rabshakeh.

And so it was, when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. Then he sent Eliakim, who was over the household, Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amoz. And they said to him, “Thus says Hezekiah: ‘This day is a day of trouble and rebuke and blasphemy; for the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. It may be that the Lord your God will hear the words of the Rabshakeh, whom his master the king of Assyria has sent to reproach the living God and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore, lift up your prayer for the remnant that is left.’”

So, the servants of King Hezekiah came to Isaiah. And Isaiah said to them, “Thus you shall say to your master, ‘Thus says the Lord: “Do not be afraid of the words which you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed Me. Surely I will send a spirit upon him, and he shall hear a rumor and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land.” ’ ”

Then the Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah, for he heard that he had departed from Lachish. And the king heard concerning Tirhakah king of Ethiopia, “He has come out to make war with you.” So, when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying, “Thus you shall speak to Hezekiah king of Judah, saying: ‘Do not let your God in whom you trust deceive you, saying, “Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.” Look! You have heard what the kings of Assyria have done to all lands by utterly destroying them; and shall you be delivered?


1 Թեսաղոնիկեցիներուն 4:1-11

Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, մենք ձեզի սորվեցուցինք թէ ի՛նչպէս պէտք է ապրիլ Աստուծոյ հաճելի ըլլալու համար: Թէպէտ այդպէս կ’ապրիք արդէն, սակայն կը խնդրենք եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսի անունով կը թելադրենք՝ որ շարունակէք յառաջանալ ներկայ ձեր ընթացքին մէջ: Գիտէք թէ ի՛նչ պատուէրներ տուինք ձեզի Տէր Յիսուսի անունով, որովհետեւ Աստուծոյ կամքն է, որ դուք սրբուիք եւ ամենեւին հեռու մնաք պոռնկութենէ: Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թող սրբութեամբ եւ պատուով ամուսնանայ: Կրքոտ ցանկութիւններու անձնատուր մի՛ ըլլաք հեթանոսներուն պէս, որոնք զԱստուած չեն ճանչնար. կամ չըլլա՛յ որ մէկը եղբօր մը դէմ մեղանչէ՝ անոր կինը յափշտակելով, որովհետեւ այդ բոլորին համար Տէրը իր դատաստանին մէջ անողոք պիտի ըլլայ, ինչպէս սկիզբէն ըսինք ձեզի եւ ազդարարեցինք: Միթէ Աստուած մեր պղծալից կեանքը շարունակելո՞ւ հրաւիրեց մեզ, թէ՝ սրբութեամբ ապրելու: Անշուշտ թէ սրբութեամբ ապրելու: Հետեւաբար, ով որ սրբութեան այս պատուէրը կ’արհամարհէ՝ մարդ մը անարգած չ’ըլլար, այլ՝ նոյնինքն զԱստուած, որ իր Սուրբ Հոգին կու տայ մեզի:

Գալով եղբայրսիրութեան, մեր գրելուն պէտք չունիք, որովհետեւ ինքնին դուք Աստուծմէ սորված էք իրար սիրել, ինչպէս արդէն գործնապէս այդ սէրը ցոյց կու տաք ամբողջ Մակեդոնիայի բոլոր եղբայրներուն նկատմամբ: Բայց դարձեալ, եղբայրնե՛ր, կը խնդրենք որ աւելի առատանաք ձեր սիրոյն մէջ, ջանաք հանդարտ կեանք մը վարել, միայն ձեր գործին նայիլ եւ ձեր աշխատանքի վաստակով ապրիլ, ինչպէս որ պատուիրեցինք ձեզի, որպէսզի ձեր պարկեշտ ընթացքով յարգուիք չհաւատացողներէն եւ ոեւէ մէկուն կարօտ չմնաք:


1 Thessalonians 4:1-11

Finally, then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you received from us how you ought to walk and to please God, for you know what commandments we gave you through the Lord Jesus.

For this is the will of God, your sanctification: that you should abstain from sexual immorality; that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God; that no one should take advantage of and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all such, as we also forewarned you and testified. For God did not call us to uncleanness but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man but God, who has also given us His Holy Spirit.

But concerning brotherly love, you have no need that I should write to you, for you yourselves are taught by God to love one another, and indeed, you do so toward all the brethren who are in all Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more; that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands, as we commanded you.


Ղուկասու 13:1-9

Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն Գալիլեա ցիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին: Յիսուս անոնց ըսաւ.

Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուած Գալիլեացիները միւս բոլոր Գալիլեացիներէն աւելի մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան: Ո՛չ: Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ դուք բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք: Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն տասնըութը մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք: Անոնք աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները: Ո՛չ: Կ’ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի կորսուիք:

Անոնց հետեւալ առակը պատմեց.

Մարդ մը կար, որ իր այգիին մէջ թզենի մը տնկած էր: Թուզ քաղելու գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ չգտաւ: Այգեպանին ըսաւ. «Այս երրորդ տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, բայց չեմ գտներ: Ուստի կտրէ՛ զայն, ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»: Այգեպանը պատասխանեց. «Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես իր շուրջի հողը կրկին կր փորեմ եւ պարարտացուցիչ կը դնեմ: Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ յաջորդ տարի կտրէ զայն»:


Luke 13:1-9

There were present at that season some who told Him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answered and said to them, “Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans because they suffered such things? I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.Or those eighteen on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than all other men who dwelt in Jerusalem? I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish.”

He also spoke this parable: “A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it and found none.Then he said to the keeper of his vineyard, ‘Look, for three years, I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down; why does ituse up the ground?’ But he answered and said to him, ‘Sir, let it alone this year also until I dig around it and fertilize it. And if it bears fruit, well. But if not, after that, you can cut it down.’”

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page