top of page

Bible Readings For Sunday May 14, 2023

SIXTH SUNDAY OF EASTER

ԶԱՏԿՈՒԱՆ Զ. ԿԻՐԱԿԻ

Առաքեալներու Գործերը 20:17-38; 1 Յովհաննէս 3:2-6; Յովհաննէս 9:39-10:10

Acts 20.17-38; 1 John 3.2-6; John 9.39-10:10


Առաքեալներու Գործերը 20:17-38


Միլետոսէն Պօղոս լուր ղրկեց Եփեսոս եւ եկեղեցւոյ երէցները իր քով կանչեց: Երբ անոնք եկան, ըսաւ անոնց.

Դուք անձամբ գիտէք, թէ Ասիա գալուս առաջին օրէն ի վեր ի՛նչպէս վարուեցայ ձեզի հետ, ամբողջ այս ժամանակամիջոցին: Ամենայն խոնարհութեամբ եւ յաճախ արցունքով ծառայեցի Տիրոջ, Հրեաներուն նիւթած բոլոր փորձութիւնները կրելով: Գիտէք, թէ բնաւ չքաշուեցայ ձեզմէ, օգտակար բաներու մասին խօսեցայ եւ սորվեցուցի ձեզի, հրապարակաւ ըլլայ թէ տուներու մէջ: Թէ՛ Հրեաներուն եւ թէ՛ հեթանոսներուն տուի նոյն վկայութիւնը եւ պատգամը՝ ապաշխարութեամբ Աստուծոյ դառնալու եւ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հաւատալու:

Հիմա, ահաւասիկ, Սուրբ Հոգիին մղումով Երուսաղէմ կ’երթամ: Չեմ գիտեր թէ հոն ի՛նչ պիտի պատահի ինծի: Միայն գիտեմ, թէ ամէն մէկ քաղաքի մէջ Սուրբ Հոգին կ’ազդարարէ ինծի, ըսելով թէ բանտարկութիւն եւ նեղութիւն կը սպասեն ինծի: Բայց հոգս չէ. ինծի համար կարեւորը կեանքս չէ, այլ՝ կ’ուզեմ ուրախութեամբ իր վախճանին հասցնել սկսած գործս, այն պաշտօնը որ Տէր Յիսուս տուաւ ինծի՝ Աստուծոյ շնորհքը աւետարանելու:

Հիմա գիտեմ, թէ այսուհետեւ պիտի չտեսնէք զիս: Եկայ ձեզի բոլորիդ, շրջեցայ եւ Աստուծոյ արքայութիւնը քարոզեցի, եւ ահաւասիկ կը յայտարարեմ այսօր՝ թէ խիղճս հանդարտ է, որովհետեւ առանց քաշուելու յայտնեցի ձեզի Աստուծոյ կամքը: Հսկեցէ՛ք ձեր անձերուն եւ ձեր ամբողջ հօտին, որուն տեսուչ կարգեց ձեզ Սուրբ Հոգին: Հովուեցէ՛ք Տիրոջ եկեղեցին, որ ան իր արիւնով գնեց: Որովհետեւ գիտեմ, թէ իմ մեկնումէս ետք յափշտակիչ գայլեր պիտի մտնեն ձեր մէջ, որոնք պիտի չխնայեն հօտին: Ձեր մէջէն եւս պիտի ելլեն մարդիկ, որոնք սխալ բաներ պիտի ուսուցանեն, հաւատացեալները իրենց ետեւէն տանելու համար: Հետեւաբար արթո՛ւն եղէք, յիշեցէք թէ ի՛նչպէս երեք տարի անդադար, գիշեր ու ցերեկ, արցունքով խրատեցի իւրաքանչիւրդ: Եւ հիմա ձեզ կը յանձնեմ Աստուծոյ եւ իր շնորհքի Աւետարանին, որ կրնայ ձեզ հոգեւորապէս աճեցնել եւ իր բոլոր սուրբերուն ժառանգակից դարձնել: Ոեւէ մէկուն արծաթին, ոսկիին կամ հագուստին չցանկացի: Դուք ինքնին գիտէք, թէ իմ այս ձեռքերովս շահեցայ եւ հոգացի թէ՛ իմ եւ թէ՛ ընկերակիցներուս պէտքերը: Եւ կեանքիս օրինակով ցոյց տուի՝ թէ այսպէս պէտք է աշխատիլ եւ տկարներուն օգնել, յիշելով այն խօսքը որ Տէր Յիսուս ինք ըսաւ, թէ՝ «Աւելի երջանկաբեր է տալը, քան առնելը»: Իր խօսքը վերջացնելէ ետք, Պօղոս բոլորին հետ ծունկի եկաւ եւ աղօթեց: Բոլորը սկսան լալ եւ Պօղոսի վիզին փաթթուելով կը համբուրէին զինք: Կը մորմոքէին մանաւանդ անոր համար, որ կ’ըսէր՝ թէ այլեւս զինք պիտի չտեսնեն: Ապա անոր ընկերացան մինչեւ նաւ:


Acts 20.17-38


From Miletus he sent a message to Ephesus, asking the elders of the church to meet him. When they came to him, he said to them:


‘You yourselves know how I lived among you the entire time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears, enduring the trials that came to me through the plots of the Jews. I did not shrink from doing anything helpful, proclaiming the message to you and teaching you publicly and from house to house, as I testified to both Jews and Greeks about repentance towards God and faith towards our Lord Jesus. And now, as a captive to the Spirit, I am on my way to Jerusalem, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and persecution are waiting for me. But I do not count my life of any value to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the good news of God’s grace.


“And now I know that none of you, among whom I have gone about proclaiming the kingdom, will ever see my face again. Therefore, I declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you, for I did not shrink from declaring to you the whole purpose of God. Keep watch over yourselves and over all the flock, of which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God that he obtained with the blood of his own Son. I know that after I have gone, savage wolves will come in among you, not sparing the flock. Some even from your own group will come distorting the truth in order to entice the disciples to follow them. Therefore, be alert, remembering that for three years I did not cease night or day to warn everyone with tears. And now I commend you to God and to the message of his grace, a message that is able to build you up and to give you the inheritance among all who are sanctified. I coveted no one’s silver or gold or clothing. You know for yourselves that I worked with my own hands to support myself and my companions. In all this I have given you an example that by such work we must support the weak, remembering the words of the Lord Jesus, for he himself said, “It is more blessed to give than to receive.”’


When he had finished speaking, he knelt down with them all and prayed. There was much weeping among them all; they embraced Paul and kissed him, grieving especially because of what he had said, that they would not see him again. Then they brought him to the ship.


1 Յովհաննէս 3:2-6


Սիրելինե՛ր, այժմ Աստուծոյ որդիներ ենք: Թէ ի՛նչպէս պիտի ըլլանք յետոյ՝ տակաւին չենք գիտեր: Բայց գիտենք թէ՝ երբ Քրիստոս յայտնուի, իրեն նման պիտի ըլլանք, որովհետեւ զինք պիտի տեսնենք իր իսկութեան մէջ: Ով որ այս յոյսը ունի՝ ինքզինք կը մաքրէ, ինչպէս որ Քրիստոս ինք մաքուր է:

Ով որ կը մեղանչէ, Աստուծոյ Օրէնքը կը խախտէ, եւ մեղքը ինքնին Օրէնքին խախտումն է: Գիտէք թէ Քրիստոս աշխարհ եկաւ՝ մեր մեղքերը ջնջելու համար, եւ թէ իր մէջ մեղք չկայ: Ով որ Քրիստոսի միացած կը մնայ, չի մեղանչեր. իսկ ով որ կը մեղանչէ, զայն երբեք տեսած ու ճանչցած չէ:


1 John 3.2-6


Beloved, we are God’s children now; what we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he is revealed, we will be like him, for we will see him as he is. And all who have this hope in him purify themselves, just as he is pure.


Everyone who commits sin is guilty of lawlessness; sin is lawlessness. You know that he was revealed to take away sins, and in him, there is no sin. No one who abides in him sins; no one who sins has either seen him or known him.


Յովհաննէս 9:39-10:10


Յիսուս ըսաւ.

Դատաստան ընելու եկայ այս աշխարհը, որպէսզի չտեսնողները տեսնեն եւ անոնք որ կը տեսնեն՝ կուրնան:

Փարիսեցիներէն ոմանք, որ շուրջն էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին.

Արդեօք մե՞նք ալ կոյր ենք:

Յիսուս անոնց պատասխանեց.

Եթէ կոյր ըլլայիք՝ մեղք պիտի չունենայիք. բայց քանի կ’ըսէք թէ կը տեսնէք, կը նշանակէ՝ թէ ձեր մեղաւոր ըլլալը կը հաստատէք:

Հաստատ գիտցէք, ան որ ոչխարներուն փարախը դռնէն չի մտներ, այլ ուրիշ տեղէ կը մագլցի, անիկա գող է եւ աւազակ. իսկ ան որ դռնէն կը մտնէ, անիկա ոչխարներուն հովիւն է: Դռնապանը դուռը կը բանայ անոր, եւ ոչխարները իր ձայնին կը հետեւին: Իրենց անուններով կը կանչէ իր ոչխարները եւ դուրս կը տանի զանոնք: Եւ երբ իր ոչխարները դուրս կը հանէ՝ ի՛նք կ’առաջնորդէ, եւ ոչխարները կը հետեւին իրեն, որովհետեւ իր ձայնը կը ճանչնան: Օտարին չեն հետեւիր. ընդհակառակը, կը փախչին անկէ, որովհետեւ օտարներուն ձայնը չեն ճանչնար:

Յիսուս այս առակը խօսեցաւ անոնց, սակայն անոնք չհասկցան թէ ի՛նչ ըսել կ’ուզէր իրենց: Ուստի Յիսուս կրկին ըսաւ անոնց.

Հաստատ գիտցէք, թէ ե՛ս եմ ոչխարներուն դուռը: Բոլոր անոնք որոնք ինձմէ առաջ եկան, գող էին եւ աւազակ. բայց ոչխարները անոնց չհետեւեցան: Ե՛ս եմ դուռը: Ով որ ինձմէ անցնելով ներս մտնէ՝ պիտի փրկուի. պիտի մտնէ եւ ելլէ եւ ճարակ գտնէ: Գողը կու գայ միայն գողնալու, սպան­նելու եւ փճացնելու համար: Ես եկայ՝ որպէսզի կեանք ունենան, եւ լեցուն կեանք ունենան:


John 9.39-10:10


Jesus said, “I came into this world for judgment so that those who do not see may see, and those who do see may become blind.” Some of the Pharisees near him heard this and said to him, “Surely we are not blind, are we?” Jesus said to them, ‘If you were blind, you would not have sin. But now that you say, “We see”, your sin remains.


“Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow a stranger, but they will run from him because they do not know the voice of strangers.” Jesus used this figure of speech with them, but they did not understand what he was saying to them.


So again, Jesus said to them, “Very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. All who came before me were thieves and bandits, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters by me will be saved and will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly”.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comentários


bottom of page