top of page

Bible Readings For Sunday October 8th, 2023

Դ․ ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

FORTH SUNDAY OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS

Եսայի 17:7-14; 2 Կորնթացիներուն 13:5-13; Մարկոս 11:27-33

Isaiah 17.7-14, 2 Corinthians 13.5-13, Mark 11.27-33


Եսայի 17:7-14

Երբ այն օրը գայ, մարդը իր արարիչին միայն պիտի յուսայ, իր աչքերը Իսրայէլի սուրբ Աստուծոյն պիտի յառէ: Այլեւս իր յոյսը պիտի չկապէ մեհեաններուն կամ իր ձեռագործ չաստուածներուն: Մարդիկ միայն Իսրայէլի սուրբ Աստուծոյն պիտի յուսան: Այլեւս իրենց աչքերը պիտի չյառեն իրենց գարշելի չաստուածուհիին փայտէ արձանիկներուն:


Այն օրը քաղաքներդ պիտի լքուին եւ աւերուին, այնպէս՝ ինչպէս պարպուեցան Ամորհացիներուն եւ Խեւացիներու քաղաքները Իսրայէլացիներու յարձակումին դիմաց, քանի որ դուն լքեցիր զԱստուած, քու փրկիչդ, եւ մոռցար Տէրը, քու օգնականդ: Արդ, քանի որ քու տնկած պարտէզդ եւ ցանած սերմերդ օտար չաստուածներու նուիրուած են, ինչ որ ալ տնկես, եւ ցանածդ նոյն օրն իսկ ծաղկի՝ սակայն հունձքին արդիւնք պիտի չունենաս. այն օրը Աստուած հօր մը պէս իր ժառանգութիւնը պիտի բաժնէ, եւ դուն որպէս հատուցում՝ տրտմութիւն պիտի ունենաս: Վա՜յ բոլոր այն ազգերուն որոնք ալեկոծ ծովու մը պէս Աստուծոյ դէմ կը մոլեգնին եւ որոնք ալիքներու նման կը շառաչեն: Նոյնիսկ եթէ ծովերուն պէս անհամար ըլլան անոնք, ովկիանոսի ալիքներուն սաստկութիւնն իսկ ունենան՝ սակայն Աստուած պիտի ճզմէ ու ցրուէ զանոնք այնպէս՝ ինչպէս հովը կը քշէ յարդին շիւղը, ինչպէս մրրիկը կ’աւլէ կառքերուն հանած փոշին: Ողբ ու կոծով պիտի փակուի օրն իրենց, առաւօտը դեռ չբացուած՝ ա՛լ գոյութիւն պիտի չունենան: Ահա ա՛յս պիտի ըլլայ մեր յափշտակիչներուն, մեր կողոպտիչներուն վիճակուած ճակատագիրը:


Isaiah 17.7-14

On that day people will regard their Maker, and their eyes will look to the Holy One of Israel; they will not have regard for the altars, the work of their hands, and they will not look to what their own fingers have made, either the sacred poles or the altars of incense.

On that day their strong cities will be like the deserted places of the Hivites and the Amorites, which they deserted because of the children of Israel, and there will be desolation. For you have forgotten the God of your salvation,and have not remembered the Rock of your refuge; therefore, though you plant pleasant plants and set out slips of an alien god, though you make them grow on the day that you plant them, and make them blossom in the morning that you sow; yet the harvest will flee away on a day of grief and incurable pain.Ah, the thunder of many peoples, they thunder like the thundering of the sea! Ah, the roar of nations, they roar like the roaring of mighty waters!The nations roar like the roaring of many waters, but he will rebuke them, and they will flee far away, chased like chaff on the mountains before the wind and whirling dust before the storm. At evening time, lo, terror! Before morning, they are no more. This is the fate of those who despoil us, and the lot of those who plunder us.


2 Կորնթացիներուն 13:5-13

Քննեցէ՛ք դուք ձեզ, տեսնելու համար թէ նոյն հաւատքին մէջ կը մնա՞ք: Փորձեցէ՛ք դուք ձեզ. Քրիստոս Յիսուսի ներկայութիւնը կը զգա՞ք ձեր ներսիդին, թէ պարզապէս իր անունը կը կրէք: Յուսամ գիտէք, թէ մենք այդ փորձը յաջողապէս կատարած ենք: Եւ կը խնդրենք Աստուծմէ, որ չարիք չգործէք: Ասիկա ըսելով, չենք ուզեր մենք մեզ ընտիր ցոյց տալ. ընդհակառակը, կ’ուզենք որ դուք բարին գործէք, նոյնիսկ մեզ ամօթով ձգելու չափ: Որովհետեւ Աստուծոյ ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, այլ միայն կրնանք անոր համար աշխատիլ: Ուրախութեամբ յանձն կ’առնենք տկարանալ, միայն թէ դուք զօրանաք: Ուստի կ’աղօթենք որ հետզհետէ կատարեալ ըլլաք: Ասիկա հեռուէն կը գրեմ ձեզի, որպէսզի երբ գամ, պէտք չունենամ խստութեամբ վարուելու ձեզի հետ այն իշխանութեամբ՝ որ Տէրը ինծի տուաւ ուղղելու համար, եւ ո՛չ թէ պատժելու:

Կը փակեմ նամակս, եղբայրնե՛ր. ո՛ղջ եղէք: Կատարեալ ըլլալու աշխատեցէք, քաջալերուեցէ՛ք: Համերաշխ եւ խաղաղութեամբ ապրեցէք իրարու հետ, եւ այն ատեն խաղաղութեան ու սիրոյ Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ: Սուրբ համբոյրով ողջունեցէք իրար: Այստեղի քրիստոնեաները կ’ողջունեն ձեզ: Տէր Յիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծոյ սէրը եւ Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր բոլորին հետ ըլլան: Ամէն:


2 Corinthians 13.5-13

Examine yourselves to see whether you are living in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Jesus Christ is in you?—unless, indeed, you fail to pass the test! I hope you will find out that we have not failed. But we pray to God that you may not do anything wrong—not that we may appear to have passed the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we rejoice when we are weak, and you are strong. This is what we pray for, that you may become perfect. So, I write these things while I am away from you, so that when I come, I may not have to be severe in using the authority that the Lord has given me for building up and not for tearing down.

Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order, listen to my appeal, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of[d] the Holy Spirit be with all of you.


Մարկոս 11:27-33

Յիսուս եւ իր աշակերտները դարձեալ Երուսաղէմ եկան: Մինչ Յիսուս տաճարին մէջ կը պտըտէր, իրեն մօտեցան աւագ քահանաները, Օրէնքի ուսուցիչներն ու երէցները եւ հարցուցին.

Ի՞նչ իշխանութեամբ կը կատարես այս բաները: Ո՞վ քեզի այդ իշխանութիւնը տուաւ: Յիսուս պատասխանեց անոնց.

Լա՛ւ, ձեզի պիտի ըսեմ թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ ասոնք, եթէ դուք ալ իմ հարցումիս պատասխանէք: Յովհաննէսի մկրտելու իշխանութիւնը Աստուծմէ՞ տրուած էր իրեն, թէ մարդոցմէ: Պատասխանեցէ՛ք տեսնեմ: Անոնք սկսան իրարու միջեւ խորհիլ եւ ըսել.

Եթէ ըսենք՝ «Աստուծմէ տրուած էր», մեզի պիտի ըսէ՝ թէ ինչո՛ւ չհաւատացիք իրեն. իսկ «Մարդոցմէ էր» չենք կրնար ըսել՝ ժողովուրդէն վախնալով, որովհետեւ ամէն մարդ գիտէ թէ Յովհաննէս ճշմարտապէս մարգարէ է: Ուստի պատասխանեցին Յիսուսի.

Չենք գիտեր: Յիսուս ալ իրենց հարցումին պատասխանելով ըսաւ.

Այն ատեն՝ ես ալ ձեզի չեմ ըսեր թէ ի՛նչ իշխանութեամբ կ’ընեմ այս բաները:


Mark 11.27-33


Again, they came to Jerusalem. As he was walking in the temple, the chief priests, the scribes, and the elders came to him and said, ‘By what authority are you doing these things? Who gave you this authority to do them?’ Jesus said to them, ‘I will ask you one question; answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Did the baptism of John come from heaven, or was it of human origin? Answer me.’ They argued with one another, ‘If we say, “From heaven”, he will say, “Why then did you not believe him?” But shall we say, “Of human origin”?’—they were afraid of the crowd, for all regarded John as truly a prophet. So, they answered Jesus, ‘We do not know.’ And Jesus said to them, ‘Neither will I tell you by what authority I am doing these things.’


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Bible Readings For Sunday May 12th, 2025

Second Palm Sunday Acts 23:12-35, 1John 5:13-21, John 11:55-12:11 Acts 23:12-35 In the morning the Jews joined in a conspiracy and bound themselves by an oath neither to eat nor drink until they had k

Comments


bottom of page